AKTUALNOŚCI

03-03-2015 Wystąpienie Senatora Witolda Gintowt-Dziewałtowskiego na posiedzeniu plenarnym Senatu RP 19 listopada 2014 r.

"Pani Marszałek Wysoki Senacie

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej na swoim posiedzeniu w dniu 4 bm. rozpatrzyła uchwaloną przez Sejm w dniu 23 października br. ustawę o zmianie ustawy o referendum lokalnym i wnosi o jej przyjęcie bez poprawek.
Ustawa ma na celu uregulowanie kwestii związanych z tworzeniem odrębnych (tj. nie stałych) obwodów glosowania w referendach lokalnych. Na konieczność przyjęcia takich regulacji wskazywały wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich, organizacji pozarządowych, a także uchwały samej Państwowej Komisji Wyborczej, która m.in. w uchwale z 7 maja 2012 r. w sprawie wytycznych i wyjaśnień w sprawie referendów lokalnych dotyczących odwołania organów jednostek samorządu terytorialnego wskazała, że "Przepis art. 54 ustawy o referendum lokalnym stanowi, że referendum przeprowadza się w stałych obwodach glosowania. Nie wyklucza to jednak możliwości utworzenia przez radę gminy w referendum lokalnym odrębnych obwodów głosowania w trybie art. 12 § 4-6 Kodeksu Wyborczego" W zastrzeżeniach zgłoszonych przez wymienione instytucje i organizacje wskazywano jednocześnie, ze prawo do realizacji obywatelskich uprawnień politycznych nie może podlegać swobodnej interpretacji czy to organów wyborczych, czy to organów stanowiących gmin.
To mając na uwadze ustawa przyjęta przez Sejm RP wprowadza korektę przepisów art. 54 w ustawie z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym stanowiąc, że głosowanie w referendum przeprowadza się w stałych i odrębnych obwodach głosowania analogicznie jak w przepisach zawartych w art. 12 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy.
Oznacza to, że obecne prawo do tworzenia odrębnych obwodów glosowania (realizowane fakultatywnie przez rady gmin) zastąpione zostaje obowiązkiem tworzenia takich obwodów glosowania w zakładach opieki zdrowotnej, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zamkniętych tych zakładów karnych i aresztów; w sytuacji gdy zaistnieją kodeksowe przesłanki do ich utworzenia. Ustawa nie nakłada obowiązku tworzenia odrębnych obwodów glosowania w domach studenckich i zespołach domów studenckich. Komisja pragnie zwrócić uwagę, że treść ustawy jest zbieżna z komisyjnym wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, który już złożono do laski marszałkowskiej i któremu nadano numer druku senackiego 725.
Pani Marszałek

Mając na uwadze powyższe, z upoważnienia Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej wnoszę o przyjęcie ustawy z dnia 23 października2014r. o zmianie ustawy o referendum lokalnym bez poprawek.

Dziękuję za uwagę.

 powrót do aktualności

GALERIA6.X.2015 r. - Senator Witold Gintowt-Dziewałtowski spotkał się z elbląskimi dziennikarzami na konferencji prasowej, by podsumować całą swoją karierę zawodową, nie tylko parlamentarzysty. Nie kandyduje w nadchodzących wyborach, wybrał polityczną emeryturę, choć prawa do tej zwykłej emerytury ma już od kilku lat.
3.X.2015 r. - w Elblągu uczestniczył w inauguracji roku Akademickiego 2015 w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno- Ekonomicznej;

start | aktualności | kalendarium | kim jestem? | galeria | kontakt | archiwum