AKTUALNOŚCI

30-08-2014 Wystąpienie Senatora Witolda Gintowt-Dziewałtowskiego jako sprawozdawcy komisji na Posiedzeniu Senatu w dniu 22.10.2014 r.

"Panie Marszałku, Wysoka Izbo

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 15 października br. rozpatrzyła uchwaloną w dniu 26 września 2014 r. ustawę o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych ustaw i po dyskusji postanowiła wnieść o przyjęcie ustawy bez poprawek
Rozwiązania przyjęte w ustawie sprowadzają się do umożliwienia elastyczniejszego wykorzystania wolnych środków finansowych oraz ograniczenia potrzeb pożyczkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego.
Na mocy przepisów wprowadzonych ustawą jednostki sektora finansów publicznych o których mowa w art. 9 pkt 5 ,6, 9 i 12, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej podporządkowane ministrowi, centralne organy administracji rządowej, wojewodzkie uczelnie medyczne, państwowe instytucje kultury, państwowe osoby prawne, o których mowa a art. 9 pkt. 14 ustawy oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej będą dokonywały wpłat wolnych środków, z wyjątkiem pochodzących z dotacji budżetowych, w formie depozytu u Ministra Finansów.
Ustawa zakłada także wykorzystanie środków pieniężnych składanych do depozytu sądowego. Rachunki depozytowe Ministra Finansów będzie prowadził Bank Gospodarstwa Krajowego, a środki na rachunkach będą oprocentowane z zapewnieniem dziennego naliczania odsetek i okresowej kapitalizacji.
Zdeponowane środki maja być dostępne na każde żądanie wraz z należnymi odsetkami.
Podobne rozwiązanie, którego zadaniem jest umożliwienie zmniejszenia potrzeb pożyczkowych, przewidziano dla jednostek samorządu terytorialnego.
Decyzje w sprawie przyjęcia depozytu mają zapadać w drodze uchwały organu stanowiącego j.s.t, a na jej podstawie publiczne zakłady opieki zdrowotnej podporządkowane j.s.t., samorządowe instytucje kultury oraz samorządowe osoby prawne będą mogły deponować swoje wolne środki na rachunku organu wykonawczego j.s.t.
W związku z przyjętymi regulacjami ustawa dokonuje stosownych zmian w kodeksie postępowania cywilnego, prawie o ustroju sądów powszechnych, prawie upadłościowym i naprawczym oraz ustawie o działalności leczniczej.
Ustawa wchodzi w życie (z wyjątkiem niektórych przepisów przejściowych) z dniem 1 stycznia 2015 r.
W dniu 25 września 2013 r. projekt ustawy został uzgodniony ze strona samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Panie Marszałku. Wysoka Izbo
W imieniu Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej wnoszę o przyjęcie ustawy z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw bez poprawek.

 powrót do aktualności

GALERIA6.X.2015 r. - Senator Witold Gintowt-Dziewałtowski spotkał się z elbląskimi dziennikarzami na konferencji prasowej, by podsumować całą swoją karierę zawodową, nie tylko parlamentarzysty. Nie kandyduje w nadchodzących wyborach, wybrał polityczną emeryturę, choć prawa do tej zwykłej emerytury ma już od kilku lat.
3.X.2015 r. - w Elblągu uczestniczył w inauguracji roku Akademickiego 2015 w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno- Ekonomicznej;

start | aktualności | kalendarium | kim jestem? | galeria | kontakt | archiwum